پایه دوم359 ویدیوها

پایه دوم دبستان دخترانه و پسرانه کتاب BE1 تدریس: Review unit 7

تکلیف: کتاب کار صفحه ۱۰۴ انجام شود. به دو سوال ویدئو جواب داده شود و ویس مربوط به آن در گروه فرستاده شود.