پایه سوم360 ویدیوها

اجتماعی پایه‌ی سوم (فیلم شماره‌ی ۳) درس بیست‌وسوم (قسمت دوم)

اجتماعی پایه‌ی سوم (فیلم شماره‌ی ۳) درس بیست‌وسوم (قسمت دوم)

اجتماعی پایه‌ی سوم (فیلم شماره‌ی ۱) درس بیست‌ودوم

اجتماعی پایه‌ی سوم (فیلم شماره‌ی ۱) درس بیست‌ودوم

فارسی پایه‌ی سوم (درس هفدهم) چشم‌های آسمان (صفحه‌ی ۸۴ تا ۸۸ کتاب نگارش)

تکلیف فعّالیت‌های نگارش از صفحه‌ی ۸۴ تا صفحه‌ی ۸۸ انجام شود.